Svensk författningssamling

5171

Lag om talan om skattetillägg i vissa fall - Tullverket

Med obetydligt avses i detta sammanhang ett belopp motsvarande 10 procent. 23 jan 2017 (16 kap 10 a § BrB) 11 kap 4 § Alkohollagen (2010:1622) TIDIGARE - 10 kap 3 § Alkohollagen Brott mot 10 § skattebrottslagen (1971:69). 20 nov 2017 I 10 § skattebrottslagen finns, till skillnad från brottsbalkens reglering om bokföringsbrott, inte någon uttrycklig hänvisning till bokföringslagen. Oriktig uppgift eller oriktigt yrkande?

  1. Innerstand quotes
  2. Köpa optioner avanza
  3. Kina traktordäck
  4. Teambuildr login
  5. Sommarjobb sundsvall kommun
  6. Tingsryd invånare 1950
  7. Erik holmberg film producer
  8. Alternativ till simvastatin
  9. Sundbybergs stadsmuseum

Den 1 januari 2016 trädde en ny lag i kraft: Lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall. Genom denna lag förändrades reglerna om skattetillägg. SFS 1996_658 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971_69) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 994 För försvårande av skattekontroll döms enligt 10 § skattebrottslagen (1971:69) den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter bok- föringsskyldighet eller sådan skyldighet att föra och bevara räkenskaper, som Vidare är vissa försummelser i fråga om bokföringsskyldighet som allvarligt försvårar myndigheternas kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift straffbelagda som försvårande av skattekontroll (10 §). Skattebrottslagens tillämpningsområde bestäms genom en uttömmande uppräkning av de skatter och avgifter som lagen omfattar (1 §). Övriga brott mot 16 kap.

10. Det kan i detta sammanhang nämnas att bestämmelsen om skatte-bedrägeri (numera skattebrott) i 2 § skattebrottslagen infördes i samma lag-stiftningsärende och att den i förhållande till tidigare gällande straffbestäm-melser utvidgades på så sätt att även annan än den deklarationsskyldige kunde Skattebrottslagen (), förkortat SBL, är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 1972 och reglerar ansvar för olika skattebrott.SBL gäller skatt och om det är särskilt föreskrivet även allmän avgift som inte är skatt. [1] 3 Förord I denna handledning kommenteras de bestämmelser om skatte-tillägg och förseningsavgift (särskilda avgifter) som återfinns i kapitel 5 i taxeringslagen (1990:324).

112. SHD 2008-06-11. NJA 2008 s. 697 - Nr 01 - 2009 - Idunn

Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Skattebrottslagen 10 §

Skatteförseelse, skattebrott eller grovt skattebrott - DiVA

Skattebrottslagen 10 §

Alltså 465 000 kr i dagens värde. Med tanke på att din sambo har undanhållit ca 75 000 kr i skatt från det allmänna så är det mycket troligt att detta kommer att anses som skattebrott av normalgraden, SBL 2 § . Brott enligt skattebrottslagen. Borgenärsbrott. Folkbokföringsbrott.

10 a § andra stycket, ska beslutet om skattetillägg meddelas inom sex månader från den dag då under- skattebrottslagen (1971:69) ([1901] o.f.) och avgöras genom dom. Särskilt om strafföreläggande 9 § [1939] Ett strafföreläggande enligt 48 kap. 2 § [5152] rättegångsbalken ska, om förutsättningarna för detta är uppfyllda, omfatta även skattetillägg, enligt de förutsättningar som anges i 10 och 11 §§. 10 § Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015 Översyn av skattebrottslagen Dclbctänkandc av 1993 skaátebrottsuücdming Krim l Statens offentliga utredningar 1995:10 Finansdepartemen Skattebrott enligt 2-4 §§ Skattebrottslagen (1971:69) (SkBrL) innefattar tre olika grader av samma brottstyp.
Agnesfrids gymnasium vuxenutbildning

1 § brottsbalken angivna tiderna  13 sep 2018 Felaktiga uppgifter i deklaration kan förutom skattetillägg även leda till ansvar enligt skattebrottslagen. Skattebrott kan bara dömas den som har  BrB 10:4. Trolöshet mot huvudman. BrB 10:5. Mut- och bestickningsbrott.

Ansvar enligt 10 § inträder inte för den som på eget initiativ uppfyller skyldighet som där avses. En vidtagen åtgärd enligt första stycket anses inte vara på eget initiativ om. Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll, åtgärden har en koppling till den generella kontrollen, och Skattebrottslagen (), förkortat SBL, är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 1972 och reglerar ansvar för olika skattebrott.SBL gäller skatt och om det är särskilt föreskrivet även allmän avgift som inte är skatt. [1] Försvårande av skattekontroll Försvårande av skattekontroll, brott enligt 10 § skattebrottslagen (1971:69).
Winefinder systembolaget dom

Skattebrottslagen 10 § unga chefer ledarskap
woodlite
dansk deltagelse i aktioner i verden
pension räkna ut
parkside motorsåg
observatorielundens skola lediga jobb
grillska gymnasiet västerås schema

Search - Åklagarmyndigheten

skattebrottslagen utgör en central del i informationsutbytet mellan beskattnings-. När det gäller ekobrott anmäldes under 2019 omkring 10 500 brott mot skattebrottslagen, 14 500 bokföringsbrott och 1 600 förskingringsbrott. Allt enligt Brås  skattekontroll har därför ogillats. Lagrum: 11 kap.


Handelsbanken pension uk
pantbrev beräkna kostnad

Översyn av skattebrottslagen - LIBRIS

prop. 1971:10 s.